Trái phiếu trả một lần (Bullet Bond)

Trái phiếu trả một lần (Bullet Bond)

Trái phiếu trả một lần là một công cụ nợ có toàn bộ giá trị gốc được thanh toán cùng một lúc vào ngày đáo hạn, trái ngược với trái phiếu được khấu trừ dần trong suốt vòng đời của nó.

Trái phiếu trả một lần không thể được mua lại bởi tổ chức phát hành trước khi đáo hạn hay chúng không thể thu hồi được.

Do vậy, trái phiếu trả một lần trả lãi suất tương đối thấp.