Trái phiếu quốc tế (Global Bond)

Trái phiếu quốc tế (Global Bond)

Là một loại trái phiếu được phát hành và giao dịch cả ngoài quốc gia phát hành và trong thị trường trái phiếu toàn cầu. Trái phiếu được phát hành bởi một công ty hoặc chính phủ trong thị trường nước ngoài hoặc nội địa với mục tiêu chính là đa dạng hóa cơ cấu đầu tư của nhà đầu tư và mở rộng thị trường cho vay của họ. Loại trái phiếu này có sẵn trong các loại tiền tệ khác nhau và được bán cho nhà đầu tư trên toàn cầu.

Trái phiếu quốc tế cung cấp cho nhà đầu tư sự đa dạng hóa quốc tế, ám chỉ rủi ro ít hơn so với việc đầu tư vào thị trường trái phiếu của một quốc gia duy nhất. Chúng đại diện cho một phần quan trọng của thị trường nợ cố định thế giới, mang lại cơ hội cho nhà đầu tư để đầu tư vào nợ doanh nghiệp hoặc chính phủ từ các quốc gia khác nhau. Điều này có thể mang lại lợi tức cao hơn so với các trái phiếu trong nước, đặc biệt nếu các nền kinh tế của các quốc gia phát hành trái phiếu đang phát triển tốt. Về phía người phát hành, trái phiếu này giúp họ tiếp cận một lượng lớn nhà đầu tư, do đó việc huy động vốn trở nên dễ dàng và có quy mô lớn hơn.