Tín phiếu kho bạc (T-Bills)

Tín phiếu kho bạc (T-Bills)

Tín phiếu kho bạc (T-Bills) là các giấy nợ ngắn hạn được phát hành bởi Chính phủ Hoa Kỳ để tài trợ cho nợ công. Chúng được bảo đảm bằng độ tin cậy và tín dụng đầy đủ của Bộ Kho bạc Hoa Kỳ và có thời kỳ đáo hạn từ vài ngày đến 52 tuần. T-Bills được bán với giá giảm so với giá trị đối mặt và thay vì trả lãi định kỳ, nhà đầu tư sẽ nhận toàn bộ giá trị khi đáo hạn.
Tín phiếu kho bạc (T-Bills) đóng vai trò như một công cụ đầu tư đáng tin cậy và gần như không rủi ro, thường được sử dụng bởi các công ty, tổ chức tài chính và nhà đầu tư cá nhân. T-Bills tạo ra một tiêu chuẩn cho lãi suất ngắn hạn trên thị trường tài chính. Chúng được xem xét là những khoản đầu tư an toàn nhất vì chúng được bảo đảm bởi tín dụng của chính phủ. Hơn nữa, T-Bills ảnh hưởng đến nguồn cung tiền của đất nước và do đó có thể tác động đến lạm phát và sự ổn định kinh tế.