Chứng chỉ tiền gửi không thể chuyển nhượng (Non-negotiable certificate of deposit)

Chứng chỉ tiền gửi không thể chuyển nhượng (Non-negotiable certificate of deposit)

Chứng chỉ tiền gửi không thể chuyển nhượng thông thường đi kèm với với một mức lãi suất ưu đãi hoặc các khuyến mại khác. Trong trường hợp chứng chỉ tiền gửi không thể chuyển nhượng, người gửi tiền ban đầu phải đợi cho đến ngày đáo hạn của chứng chỉ thì mới thu lại được số tiền ký gửi. Nếu người gửi tiền quyết định rút tiền trước hạn thì phải chịu một khoản tiền phạt rút trước hạn hoặc chỉ tính lãi ở một mức rất thấp.