Chứng khoán (Stock)

Chứng khoán (Stock)

Chứng khoán là tài sản bao gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh, trái phiếu, chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần và chứng chỉ lưu ký. Đây là các bằng chứng xác nhận sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư với tài sản của công ty hoặc tổ chức phát hành.
Chứng khoán đại diện cho một công cụ tài chính có thể giao dịch mà mang giá trị tiền tệ. Việc giao dịch chứng khoán trên thị trường tài chính thúc đẩy sự phát triển kinh tế, kích thích hình thành vốn và tạo điều kiện cho việc phân phối tài nguyên hiệu quả.