Các loại bảo hiểm nhân thọ

Các loại bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ (Life insurance)

Bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng giữa người được bảo hiểm và một công ty bảo hiểm, trong đó công ty bảo hiểm cam kết trả một khoản tiền cụ thể cho người thụ hưởng được chỉ định, tùy theo loại hợp đồng thông thường sau khi người được bảo hiểm qua đời.  Người được bảo hiểm thường trả một khoản phí bảo hiểm, thường xuyên hoặc một lần duy nhất, để đổi lấy sự cam kết của công ty bảo hiểm về việc bồi thường thiệt hại.

Bảo hiểm nhân thọ đóng vai trò như một mạng lưới an toàn tài chính, đảm bảo sự bảo đảm tài chính cho người thụ hưởng trong trường hợp người được bảo hiểm qua đời.

Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp (Endowment insurance)

Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp là nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ. Theo loại hợp đồng bảo hiểm này, doanh nghiệp bảo hiểm cùng một lúc đảm bảo cho hai sự kiện trái ngược nhau, đó là sự kiện tử vong và sự kiện còn sống của người được bảo hiểm.

Nếu người được bảo hiểm còn sống đến một thời điểm quy định thì người đó sẽ nhận được số tiền bảo hiểm trong hợp đồng hoặc các khoản trợ cấp định kỳ. Trường hợp ngược lại, nếu người được bảo hiểm bị chết trước thời điểm đó thì người thụ hưởng bảo hiểm sẽ nhận được quyền lợi bảo hiểm.

Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp không chia lãi (Non-profit endowment insurance)

Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp không chia lãi là dạng cơ bản nhất của bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp. Loại bảo hiểm này có số tiền bảo hiểm cố định và được quy định cụ thể tại hợp đồng bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm này được trả vào ngày hết hạn của hợp đồng hoặc vào thời điểm người được bảo hiểm chết, trong trường hợp sự kiện tử vong này xảy ra trước thời điểm đáo hạn hợp đồng.

Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp có chia lãi (With-profit endowment insurance)

Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp có chia lãi là sản phẩm có thêm quyền lợi lãi chia ngoài các quyền lợi bảo vệ trước các rủi ro bệnh hiểm nghèo, tai nạn, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, tử vong… Khoản chia lãi bao gồm bảo tức hoặc lãi chia cuối hợp đồng, phụ thuộc vào kết quả hoạt động của Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi (Quỹ tập hợp các phí bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi khác nhau).

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời (Whole life insurance)

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời có mục đích chính là bảo đảm thu nhập cho gia đình khi người được bảo hiểm chết.

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời là loại bảo hiểm dài hạn, với việc được trả tiền bảo hiểm là chắc chắn, do đó, có thể coi đây là một hình thức tiết kiệm của người tham gia bảo hiểm, nhằm tạo ra một khoản tiền lớn trong tương lai cho người thụ hưởng bảo hiểm.

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời không chia lãi (Non-profit whole life insurance)

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời không chia lãi là loại bảo hiểm có mức phí và số tiền bảo hiểm cố định suốt đời. Người bảo hiểm thực hiện cam kết trả tiền cho người thụ hưởng bảo hiểm sẽ không có khoản lợi nhuận được chia và người thụ hưởng sẽ nhận được khoản tiền đúng bằng số tiền bảo hiểm đã được xác định từ trước trong hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời chia lãi (With-profit whole life insurance)

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời có chia lãi là loại bảo hiểm có số tiền thanh toán của người bảo hiểm cho người thụ hưởng bảo hiểm khi người được bảo hiểm bị chết bao gồm cả khoản lãi chia cho chủ hợp đồng.

Khoản lãi chia là lớn hay nhỏ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó hai yếu tố chủ yếu là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm đã kéo dài được bao nhiêu năm khi người được bảo hiểm bị chết.

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời chi phí thấp (Low-cost whole life insurance)

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời chi phí thấp là loại bảo hiểm nhân thọ có một số tiền bảo hiểm "đảm bảo" cơ bản, số tiền này thấp hơn số tiền bảo hiểm đảm bảo được trả khi chết. Số tiền bảo hiểm cơ bản sẽ tăng dần hàng năm do số tiền thưởng hàng năm được cộng dồn vào số tiền bảo hiểm.