Nhà đầu tư chủ động (Activist Investor)

Nhà đầu tư chủ động (Activist Investor)

Nhà đầu tư chủ động là một cá nhân hoặc tổ chức mua vào một tỷ lệ cổ phần quan trọng trong một công ty niêm yết để có quyền quản lý hoạt động hoặc chính sách của công ty đó. Mục tiêu của họ là cải thiện hiệu suất tài chính, khai thác giá trị tiềm ẩn hoặc thay đổi thực tiễn quản trị để đem lợi ích cho tất cả cổ đông. Nhà đầu tư chủ động sử dụng nhiều chiến lược khác nhau, như nêu các lo ngại của họ, điều chỉnh lại hội đồng quản trị,...  Vai trò quan trọng của họ trong cảnh quan doanh nghiệp có thể dẫn đến tăng giá trị cổ phiếu, nâng cao quản trị công ty và cải thiện hiệu suất kinh doanh tổng thể. Tuy nhiên, điều này cũng có thể tạo ra biến động ngắn hạn trong giá cổ phiếu hoặc cản trở sự phát triển dài hạn, tùy thuộc vào chiến lược và mục tiêu của nhà đầu tư.