Nhà đầu tư cá nhân (Individual Investor)

Nhà đầu tư cá nhân (Individual Investor)

Nhà đầu tư cá nhân đóng vai trò quan trọng trong thị trường tài chính và kinh tế. Họ là những người tìm kiếm cơ hội đầu tư để gia tăng tài sản và đạt được mục tiêu tài chính cá nhân. Nhà đầu tư cá nhân có thể là những người mới bắt đầu với số vốn nhỏ hoặc những người có kinh nghiệm và sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn hơn để đạt được lợi nhuận cao hơn.
Họ tạo động lực cho thị trường, thúc đẩy sự cạnh tranh, và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế thông qua đa dạng hóa đầu tư.