Ngoại hối (Foreign Exchange)

Ngoại hối (Foreign Exchange)

Ngoại hối là tài sản, quyền tài sản có thể định giá và chuyển đổi thành tiền nước ngoài được cộng đồng quốc tế chấp nhận làm phương tiện thanh toán quốc tế.
Ngoại hối thường được viết tắt là Forex, có ý nghĩa quan trọng trong kinh doanh và tài chính do vai trò của nó trong việc hỗ trợ thương mại và đầu tư quốc tế. Tỷ giá ngoại hối thay đổi có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế của một quốc gia và doanh nghiệp, tác động đến chi phí nhập khẩu/xuất khẩu, lợi nhuận và thậm chí giá trị của các khoản đầu tư quốc tế. Nó cho phép các công ty thực hiện các giao dịch quốc tế, chuyển đổi lợi nhuận từ các giao dịch bán hàng nước ngoài sang đồng tiền trong nước và bảo vệ khỏi rủi ro tiền tệ.